Prírodná pamiatka Spády

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 426
Výmera chráneného územia: 1 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie plen.zasad.ONV v B.Bystrici č.46/1988 z 22.4.1988 Nariadenie ONV v B.B. č.46/88 z 22.4.1988 VZV KÚ v B.B. č.6/2003 zo 4.3.2003 - 4.stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Poľana
Predmet ochrany: PP je vyhlásená na ochranu ojedinelej morfolog.formy - stupňa s mohutným blokovým zrútením pyroxenických andezitov a 15 m vysokého vodopádu v závere doliny Spády, dôležitého z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno
Obec: Valaská
Katastrálne územie: Valaská
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Poľana
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Brezno 36-23
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam