Prírodná rezervácia Rojkovské rašelinisko

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 429
Výmera chráneného územia: 28 807 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1950
Rok poslednej novelizácie: 1993
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Povereníctvo ŠVaU, Ministerstvo životného prostredia SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.83/1993 Z.z. z 23.3.1993 VZV KÚ v Žiline č. 3/2003 z 12.6.2003 - 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: Zriedkavý prípad prelínania slatin.,rašelin.a vrchovisk.bioce-nóz na malej rozlohe.Pestrá mozaika spoločenstiev, možno tu sledovať aj ich sukcesiu. Rôzne vzácne druhy fauny. Výskumné a kultúrno-náučné využitie.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Stankovany
Katastrálne územie: Stankovany
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra, OP Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Ružomberok 26-34
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam