Národná prírodná pamiatka Starohutiansky vodopád

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 430
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1977
Rok poslednej novelizácie: 1996
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Žiari nad Hronom
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie Rady ONV v Žiari nad Hronom č.258/1977 z 2.12.1977 - zrušené zákonom NR SR č.287/1994 Z.z., kategorizovaný ako NPP Vyhláškou MŽP SR č.293/1996 Z.z.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: Vodopád na 5 m vysokom terénnom stupni sa nachádza na nepomenovanom potoku, vlievajúcom sa do Starohutského potoka. Širšie okolie vodopádu je budované treťohornými vulkanickými horninami, zastúp. rôznymi typmi andezitov a andezit. vulkanoklastík.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana prírodného vodopádu (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žarnovica
Obec: Nová Baňa
Katastrálne územie: Nová Baňa
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-44 štandardizovaný názov: Starohutiansky vodopád
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam