Prírodná pamiatka Strošovský močiar

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 433
Výmera chráneného územia: 7 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1989
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Považskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie pléna ONV v Považskej Bystrici č. 29/1989 z 21.12.1989 Nariadenie ONV v Považskej Bystrici č. 29 z 21.12.1989
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: PP je zriadená na ochranu ukážky ojedinelého javu v Bielych Karpatoch,zazemneného zosuvného jazierka s cennou populáciou vŕby sliezskej(Salix sileciaca) a papradníka močiarneho(Theliopteris palustris).Územie je dôležité z ved.-výsk.,ekol.a náuč.hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava
Obec: Červený Kameň
Katastrálne územie: Červený Kameň
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Biele Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Púchov 25-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam