Prírodná rezervácia Suché doly

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 434
Výmera chráneného územia: 2 574 601 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1953
Rok poslednej novelizácie: 1983
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Mimisterstva kultúry SSR č. 1561/1983-32 z 31.3.1983 VZV KÚ v B.Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - 4.stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Muránska planina
Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu krasového reliéfu s množstvom krasových jám, ponorov, škrapových polí, jaskynných systémov, ako aj biotopov zriedkavej fauny a významnej xerotermnej vegetácie na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota
Obec: Tisovec
Katastrálne územie: Tisovec
Príslušnosť k VCHÚ: OP Národný park Muránska planina
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Pohronská Polhora 36-24, Hnúšťa-Likier 36-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam