Národná prírodná rezervácia Suchý vrch

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 436
Výmera chráneného územia: 2 887 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: 2013
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Okresného úradu Žilina č. 1/2013 z 20. decembra 2013, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Suchý vrch - účinnosť od 1.2.2014
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je zabezpečenie ochrany ekosystému prirodzených lesov s biotopmi európskeho významu prevažne so zachovalou štruktúrou pralesovitého charakteru, ich dynamického vývoja a prirodzených procesov v nich prebiehajúcich, ako aj prirodzených a sekundárnych nelesných biotopov európskeho významu a biotopov národného významu a druhov európskeho významu a druhov národného významu, ktoré sú na ne viazané.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Martin, Ružomberok
Obec: Necpaly, Liptovské Revúce, Blatnica
Katastrálne územie: Necpaly, Liptovské Revúce, Blatnica
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Donovaly 36-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam