Prírodná rezervácia Svetlianska cerina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 438
Výmera chráneného územia: 153 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1976
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 7449/1976-OP z 30.10.1976, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v B. Bystrici č. 3/2005 z 9.3.2005 - ú. od 1.5.2005
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina
Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu zvyškov porastu duba cerového s výskytom vzácnej krakle belasej a iného dutinového vtáctva a drobného živočíšstva na vedecko-výskumné a kultúrno-náučné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota
Obec: Veľké Teriakovce
Katastrálne územie: Vrbovce nad Rimavou
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Poltár 36-44
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam