Národná prírodná rezervácia Šrámková

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 443
Výmera chráneného územia: 2 436 500 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1967
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Slovenská národná rada, Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR z 30.6.1988 č. 1160/1988-32 o ŠPR
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Malá Fatra
Predmet ochrany: NPR je vyhlásená na ochranu zachovalých prirodzených lesných a hôľnych spoločenstiev Malej Fatry.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín
Obec: Párnica, Kraľovany
Katastrálne územie: Párnica, Kraľovany
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Malá Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Dolný Kubín 26-32, Ružomberok 26-34
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam