Prírodná pamiatka Krupinské bralce

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 444
Výmera chráneného územia: 6 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1975
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresny narodny vybor Zvolen
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie Rady ONV vo Zvolene c. 234/75 z 10.10.1975 VZV KÚ v B.Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: Chránené územie predstavuje unikátny príklad 5-bokej prizmatickej odlučnosti andezitov na Slovensku. Predmetom ochrany je vlastný vrchol - rad stĺpov z bezprostredným priľahlým sutinovým lemom, ktorý zároveň udržuje stabilitu celého stĺporadia.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Krupina
Obec: Krupina
Katastrálne územie: Krupina
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Štiavnické vrchy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-33 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Štangarígel
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam