Prírodná pamiatka Šútovská epigenéza

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 447
Výmera chráneného územia: 521 936 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1979
Rok poslednej novelizácie: 1980
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Martine
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uzn. rady ONV Martin č. 9/1979 z 26.1.1979, rozh. OK č. Kult.226/80 Rutt. zo 6.5.1980, 4. stupeň - vyhláška KÚŽP v Žiline č. 7/2004 z 3.5.2004 - ú. od 1.7.04
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Malá Fatra
Predmet ochrany: Predmetom ochrany je ojedinelá forma reliéfu, dvojnásobný epigenetický zárez rieky Váh a Šútovského potoka pri ich zahlbovaní koncom terciéru. Hodnotu územia zvyšuje aj archeologický nález na výšinnom sídlisku "Boroviny".
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Šútovo, Ratkovo
Katastrálne územie: Šútovo, Ratkovo
Príslušnosť k VCHÚ: OP Národný park Malá Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Ružomberok 26-34
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam