Národná prírodná rezervácia Tiesňavy

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 451
Výmera chráneného územia: 4 792 100 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1967
Rok poslednej novelizácie: 1986
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 465/1986-32 z 31.1.1986
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Malá Fatra
Predmet ochrany: NPR je vyhlásená na ochranu zachovalých biocenóz s boha-tým výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín a živo-číchov, ako aj výrazných tvarov reliéfu Krivánskej Malej Fatry, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-vý-chovného hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Belá, Terchová
Katastrálne územie: Belá, Terchová
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Malá Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Dolný Kubín 26-32
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam