Prírodná pamiatka Bukovinka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 454
Výmera chráneného územia: 18 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1980
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Liptovskom Mikuláši
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uzn. rady ONV v L. Mikuláši č. 106/1980 z 27.6.1980, Rozhodnutie odb. kultúry č. Kult.791/80-Č z 27.11.1980 VZV KÚ v Žiline č.3/2003 z 12.6.2003 - 4. stupeň
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: PP je vyhlásená na ochranu geologického a geomorfologické-ho výtvoru neustálej tvorbe recentných travertínov s výskytom botanicky významných druhov rastlín. Cieľom ochrany je zachovať pôvodný ráz a štruktúru lokality pre ved.,štud.a kult.-výchovné účely.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Ružomberok
Katastrálne územie: Ružomberok
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra, OP Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Donovaly 36-12 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Travertínové terasy Bukovinka
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam