Prírodná pamiatka Lúčanské travertíny

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 455
Výmera chráneného územia: 29 277 m2
Výmera ochranného pásma: 34 752 m2
Rok vyhlásenia: 1975
Rok poslednej novelizácie: 2001
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Žiline
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: VZV KÚ v Žiline č. 5/2001 z 25.10.2001 - ú. od 1.2.2002, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Žiline č. 7/2004 z 3.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: Ochrana objektu veľkých prírodných, krajinárskych, archeol. a estetických hodnôt. Je to vrstva travertínov vytvorených silne mineralizovanými teplými vodami vyvierajúcimi na tektonických zlomoch na južnom úpätí Chočských vrchov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Lúčky
Katastrálne územie: Lúčky
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Liptovský Mikuláš 26-43 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Travertíny na Lúčkach
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam