Prírodná pamiatka Turská skala

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 460
Výmera chráneného územia: 43 800 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1982
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Žiline
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uzn. plen. zasadania a nar. ONV v Žiline č. 10/1982 z 20.10.1982 - ú. od 1.11.82, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Žiline č. 7/2004 z 3.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Malá Fatra
Predmet ochrany: PP je vyhlásená na ochranu zriedkavého a typicky vyvinutého geomorfologického útvaru - obtočníka s výraznou estetickou a krajinotvornou funkciou. Územiu sa poskytuje ochrana na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Turie
Katastrálne územie: Turie
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-33
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam