Národná prírodná rezervácia Veľká Stožka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 470
Výmera chráneného územia: 2 592 100 m2
Výmera ochranného pásma: 987 800 m2
Rok vyhlásenia: 1965
Rok poslednej novelizácie: 1993
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Slovenská národná rada, Ministerstvo ŽP SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.83/1993 Z.z. z 23. marca 1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Muránska planina
Predmet ochrany: NPR predstavuje mimoriadne zachovalé prales.porasty. Lesné fytocenózy vytvárajú pestrú mozaiku od bučín po reliktné dealpínske a smrekovcové boriny.Výskyt relikt.a endem. druhov. NPR je významnou lokalitou dravého vtáctva. Výrazná krasová geomorfológia.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Revúca, Brezno
Obec: Muráň, Heľpa, Závadka nad Hronom
Katastrálne územie: Muráň, Heľpa, Závadka nad Hronom
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Muránska planina
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Pohronská Polhora 36-24
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam