Prírodná pamiatka Veľké Ostré

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 471
Výmera chráneného územia: 500 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1973
Rok poslednej novelizácie: 1984
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Čadci
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie plenárneho zasadnutia ONV v Čadci č. 28/1984 z 18.12.1984 a z neho vyplývajúce nariadenie ONV v Čadci
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Kysuce
Predmet ochrany: PP je vyhlásená na ochranu skalnej hradby tvorenej sledom vrstiev druhohorných vápencov bradlového pásma, zvýraznenej selektívnou eróziou na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Kysucké Nové Mesto
Obec: Radoľa
Katastrálne územie: Radoľa
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam