Národná prírodná rezervácia Veľký Javorník

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 472
Výmera chráneného územia: 139 500 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1967
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Slovenská národná rada
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre kultúru a informácie č. 6 z 25.4.1967 Vyhláška Komisie SNR pre kultúru a informácie č. 3744/1967-osv. z 18.11.1967
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Kysuce
Predmet ochrany: CHÚ predstavuje vzácnu zachovalú lokalitu vrcholových lesných spoločenstiev Abieto-Fagetum (jedľo-bučín) v oblasti Beskýd. Územie sa využíva ako vedeckovýskumný objekt pre potreby lesného hospodárstva.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Čadca
Obec: Makov
Katastrálne územie: Makov
Príslušnosť k VCHÚ: Chránená krajiná oblasť Kysuce
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 25-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam