Prírodná pamiatka Veporské skalky

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 473
Výmera chráneného územia: 52 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1981
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie ONV v Banskej Bystrici č. 27/1981-ONV z 29.4.1981a z neho vyplývajúce Nariadenie ONV VZV KÚ v B.Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Poľana
Predmet ochrany: Skalný výtvor charakteru hradieb predstavuje ojedinelý príklad geomorfolog.útvaru tohto charakteru v sopeč.horninách v rámci celého Slovenska. Je predurceny na bohatšie využitie i v rámci náučných trás vo vulkanickom komplexe Poľany.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Ľubietová
Katastrálne územie: Ľubietová
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Poľana
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Brezno 36-23
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam