Prírodná pamiatka Vlčia skala

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 475
Výmera chráneného územia: 14 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1952
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Povereníctvo ŠVaU, Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1165/1988-32 z 30.6.1988 VZV KÚ v Žiline č. 3/2003 z 12.6.2003 - 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: PP je vyhlásená na ochranu travertín.súvrstvia v podobe mor-folog. výraznej terasy strmo spadajúcej do doliny Trlenské-ho potoka, ktorá poskytuje možnosť štúdia vzniku travertínov a stratigrafie kvartéru na vedeckovýskumné, náučné a kult.- -vých.ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Ružomberok
Katastrálne územie: Ružomberok
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra, OP Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Ružomberok 26-34, Donovaly 36-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam