Národná prírodná pamiatka Vodopád Bystrého potoka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 476
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1982
Rok poslednej novelizácie: 1996
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor vo Zvolene
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV vo Zolene č. 37/1982 z 19.10.1982 - zrušené zákonom NR SR č. 287/1994 Z.z. Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z.z. - vyhlásenie za NPP
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Poľana
Predmet ochrany: Skal.amfiteáter, kt.je výslednicou modelácie viacerých eroz.a denudačných činiteľov, podmienených geol.zložením skal.ú-tvaru. Atraktívnosť územia dotvára 20 m vysoký vodopád,tvo-rený prepadom Bystrej, jeden z najmohutnejších vo vulkani-toch Z.Karpát.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana prírodného vodopádu (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Detva
Obec: Hriňová
Katastrálne územie: Hriňová
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Poľana
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Detva 36-41 štandardizovaný názov. Vodopád Bystrého potoka
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam