Prírodná pamiatka Vojtovský prameň

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 477
Výmera chráneného územia: 13 m2
Výmera ochranného pásma: 301 m2
Rok vyhlásenia: 1973
Rok poslednej novelizácie: 1984
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Čadci
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uzn. plen. zasad. a nar. ONV v Čadci č. 28/1984 z 18.12.1984 - ú. od 18.12.1984, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Žiline č. 7/2004 z 3.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Kysuce
Predmet ochrany: PP je vyhlásená na ochranu mineralizovaného prameňa s pravidelnými výronmi plynov, ktoré poukazujú na súvislosť s hlbšími geolog.štruktúrami, ako charakteristického a zároveň zriedkavého javu flyš. pásma na vedeckovýsk., náučné a kult.-vých. ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Čadca
Obec: Čadca
Katastrálne územie: Čadca
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-13
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam