Národná prírodná pamiatka Vrbické pleso

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 478
Výmera chráneného územia: 7 300 m2
Výmera ochranného pásma: 247 100 m2
Rok vyhlásenia: 1975
Rok poslednej novelizácie: 1996
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Liptovskom Mikuláši
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie rady ONV v Liptovskom Mikuláši č. 47/75 z 28.3.1975 NPP - Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z. z.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NAPANT
Predmet ochrany: Najvýznamnejší a najznámejší jav ľadovcového plesa v Níz-kych Tatrách. Leží v nadmor.výške 1113 m. Vzniklo zahrade-ním údolia morénou. Najväčšia hĺbka plesa je 8 m, časť plesa je zarastená vegetáciou. Vo veľmi estetickom prostredí sú stopy po zaľadnení.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Demänovská Dolina
Katastrálne územie: Demänovská Dolina
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Nízke Tatry
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-21
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 1
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
478 NPP Vrbické pleso - porastová mapa 478 NPP Vrbické pleso - porastová mapa 1 / 1 1.1.1968 28.3.1975 - Zobraziť sken

Späť na zoznam