Prírodná rezervácia Pohorelské vrchovisko

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 479
Výmera chráneného územia: 266 166 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1979
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 9149/1979-OP z 30.11.1979 Všeob.záväzná vyhláška Krajského úradu v B.Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NAPANT
Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu komplexu rašelinných lúk so vzácnymi vrchoviskovými rastlinnými spoločenstvami na poriečnej rovine horného toku rieky Hron na študijné a vedec-kovýskumné ciele. Dôležitý regulátor povrchových tokov i podzemnej vody.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno
Obec: Pohorelá
Katastrálne územie: Pohorelá
Príslušnosť k VCHÚ: OP Národný park Nízke Tatry
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 37-11, 37-13
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam