Prírodná rezervácia Vršatské bradlá

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 480
Výmera chráneného územia: 823 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1970
Rok poslednej novelizácie: 1986
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 2907/1986-32 z 31.3.1986
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu pôsobivého vápencového masí-vu bradlového pásma Bielych Karpát so zachovalými skal. i lesnými spoločenstvami teplomilných i horských druhov rast-lín a živočíchov, dôležitého z vedeckovýskumného, náučného a kult.-vých. hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava
Obec: Vršatské Podhradie, Červený Kameň
Katastrálne územie: Vršatské Podhradie, Červený Kameň
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Biele Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Púchov 25-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam