Národná prírodná rezervácia Vtáčnik

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 483
Výmera chráneného územia: 2 456 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1950
Rok poslednej novelizácie: 1993
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.83/1993 Z.z. z 23. marca 1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: NPR je vyhlásená na ochranu typických vrcholových spolo-čenstiev buka vystavených extrémnym klimatickým pomerom. Podobné spoločenstvá sú aj v iných pohoriach, kde však vznikli prevažne odstránením vyššie položených spoločenstiev smrečín a kosodreviny.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky, Banskobystrický
Okres: Prievidza, Žarnovica
Obec: Lehota pod Vtáčnikom, Kľak, Kamenec pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Lehota pod Vtáčnikom, Kľak, Kamenec pod Vtáčnikom
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Ponitrie
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Partizánske 35-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam