Prírodná pamiatka Vychylovské prahy

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 485
Výmera chráneného územia: 3 829 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1973
Rok poslednej novelizácie: 1984
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Čadci
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uzn. plen. zasad. a nar. ONV v Čadci č. 28/1984 z 18.12.1984 - ú. od 18.12.1984, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Žiline č. 7/2004 z 3.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Kysuce
Predmet ochrany: Morfolog.výrazne vyvinutý charakteristický jav flyš.pásma - - prahovitý prietok hor.potoka. Možno tu sledovať char.flyšovú sedimentáciu a horniny typické pre jej bystrickú jednotku. Je to i estet.prvok pri vstupe do dol. Chmúra s Múzeom kysuckej dediny.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Čadca
Obec: Nová Bystrica
Katastrálne územie: Nová Bystrica
Príslušnosť k VCHÚ: Chránená krajiná oblasť Kysuce
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Dolný Kubín 26-32 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Prah riečky Vychylovky
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam