Prírodná pamiatka Vychylovské skálie

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 486
Výmera chráneného územia: 267 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1983
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Čadci
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie plenárneho zasadnutia ONV v Čadci č. 9/1983 z 31.3.1983 Nariadenie ONV v Čadci č. 279 zo dňa 16.5.1983
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Kysuce
Predmet ochrany: Charakt.jav flyš.pásma, kt.vznikol mohutnými zosuvmi,kt.spô-sobili rozpad pieskovcového antiklinálneho pásma na pruh mohutných blokov,ako jedného z najzach.príkladov z flyš.pás-ma v prostredí so zach.les.spoločenstvami a výskytom viacerých význam.druhov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Čadca
Obec: Nová Bystrica
Katastrálne územie: Nová Bystrica
Príslušnosť k VCHÚ: Chránená krajiná oblasť Kysuce
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam