Prírodná pamiatka Žakýlske pleso

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 490
Výmera chráneného územia: 63 800 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1986
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Žiari nad Hronom
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV v Žiari nad Hronom č. 10 zo dňa 16.12.1986
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: PP je vyhlásená na ochranu ojedinelého prírodného plesa v neovulkanitoch na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Štiavnica
Obec: Podhorie
Katastrálne územie: Žakýl
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Štiavnické vrchy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-31, 36-33
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam