Národná prírodná pamiatka Ardovská jaskyňa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 493
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1972
Rok poslednej novelizácie: 1996
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 9284/1972-OP z 28.12.1972 - zrušená zákonom NR SR č. 287/1994 Z.z. NPP - Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z. z.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: NPP je vyhlásená na ochranu prírodných i archeologických hodnôt Ardovskej jaskyne. Vznikla na puklinách vo vápencoch koróznou šinnosťou vody. Sintrové formy. Archeol. nálezy z laténskej a hallstadtskej doby i bukovskej kultúry.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Rožňava
Obec: Ardovo
Katastrálne územie: Ardovo
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Slovenský kras
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 37-32
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam