Prírodná rezervácia Bahno

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 496
Výmera chráneného územia: 27 800 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Poloniny
Predmet ochrany: Ochrana prirodzených spoločenstiev vrchoviskových a prechodných rašelinísk Bukovských vrchov. Jediná lokalita rosičky okrúhlolistej a druhá známa lokalita páperníka pošvatého na území bývalej CHKO Východné Karpaty.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Snina
Obec: Zboj
Katastrálne územie: Zboj
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Poloniny
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Zboj 28-44
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam