Národná prírodná pamiatka Belianska jaskyňa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 499
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1979
Rok poslednej novelizácie: 1996
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR, Ministerstvo ŽP SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 9165/1979-OP z 30.11.1979 - zrušená, NPP - vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z.z., návšt. poriadok - vyhláška KÚŽP v Prešove č. 3/2004 z 31.3.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Pri vzniku jaskyne mala dôležitú úlohu vrstevnatosť vápencov. Druhotnú krasovú výplň predstavuje bohatá sintrová výzdoba. Význam ochrany vyplýva z geologických a speleologických hodnôt jaskyne. Je dlhá 1720 m. Jediná sprístupnená jaskyňa v Tatranskom NP.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Obec: Vysoké Tatry
Katastrálne územie: Tatranská Lomnica
Príslušnosť k VCHÚ: Tatranský národný park
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Ždiar 27-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam