Prírodná pamiatka Beňatinský travertín

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 501
Výmera chráneného územia: 2 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1989
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Michalovciach
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nar. a uzn. plen. zas. ONV v Michalovciach č. 29/89 z 19.4.1989 - ú. od 19.4.1989, 4. st. o. - vyhl. KÚŽP v Košiciach č. 7/2004 z 22.9.2004 - ú. od 1.10.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Vihorlat
Predmet ochrany: PP je zriadená na ochranu geologického odkryvu, ktorý predstavuje profil najvýchodnejšie položeného travertínu na Slovensku s recentnou tvorbou travertínu. Výskyt skamene-lých zvyškov malakofauny v Beskydskom predhorí v Uhliarskej pahorkatine.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Sobrance
Obec: Beňatina
Katastrálne územie: Beňatina
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 38-24
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam