Prírodná rezervácia Beskyd

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 502
Výmera chráneného územia: 494 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1981
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 3249/1981-32 z 30.6.1981
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Východné Karpaty
Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu ojedinelého zbytku zachovalých pôvodných lesov Nízkych Beskýd ako ukážky biodiverzity biocenóz na vedeckovýskumné, náučné a kultúrnovýchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Medzilaborce
Obec: Svetlice
Katastrálne územie: Svetlice
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Východné Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Papín 28-43, Oľšinkov 28-41
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam