Prírodná pamiatka Čierny potok

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 516
Výmera chráneného územia: 27 642 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Humennom
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV v Humennom č. 1 z 18.3.1988 schválené uznesením VIII. plenárneho zasadania ONV v Humennom č. 24 z 18.3.1988
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Vihorlat
Predmet ochrany: PP je vyhlásená na ochranu ojedinelých andezit. skalných útvarov v stratovulkanickej stavbe Vihorlatu na vedeckový-skumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Pomerne zriedka-vé lesné spoločenstvá kyslého až nitrofilného radu v 3. až 4. les.veget.stupni.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Obec: Valaškovce (vojenský obvod)
Katastrálne územie: Valaškovce-Sever
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Vihorlat
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Snina 38-21
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam