Národná prírodná pamiatka Dobšinská ľadová jaskyňa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 520
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1964
Rok poslednej novelizácie: 2004
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: MK SSR, MŽP SR, KÚŽP v Košiciach
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: pôvodne Úprava MK SSR č. 9162/1979-OP z 30.11.1979, NPP - vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z. z., Návšt. poriadok - vyhláška KÚŽP v Košiaich č. 1/2004 z 19.3.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Ochrana 1232 m dlhej a 112 m hlbokej inaktívnej fluviokrasovej sprístupnenej jaskyne s ľadovou výplňou, ktorá je svetovou raritou. Vchod sa nachádza v nadmorskej výške 966 m n. m.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Rožňava
Obec: Dobšiná
Katastrálne územie: Dobšiná
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Slovenský raj
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Vernár 37-11 ŠMO 1:5000: aj Revúca 3-0, 2-0
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam