Národná prírodná pamiatka Gánovské travertíny

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 532
Výmera chráneného územia: 20 276 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1972
Rok poslednej novelizácie: 1996
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Poprade
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV v PP a uznesenie č. 93 z 29.10.1985, NPP - Vyhl. MŽP SR č. 293/1996 Z.z., 4. st. - Vyhl. KÚŽP v Prešove č. 5/2004 zo 14.5.2004 - ú. od 15.5.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: Mimoriadne význ.nálezisko fosíl.fauny a flóry v travertínoch z posl.interglaciálu a tiež archelol.a antropolog. nálezisko. Cenný geol.a geomorfolog. fenomén dokumentujúci vznik travertínu sedimentáciou z term.miner.vôd. Nález výliatku mozgu neandertálca.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Obec: Gánovce
Katastrálne územie: Filice, Gánovce
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 27-33 Poprad
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam