Prírodná pamiatka Briežky

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 533
Výmera chráneného územia: 2 962 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1985
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Poprade
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV v Poprade č. 93/1985 z 29.10.1985 schválené uznesením rady ONV v Poprade č. 93/1985 z 29.10.1985
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: PP je vyhlásená na ochranu reliktného narastania travertínov, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-vý-chovného hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Obec: Gánovce
Katastrálne územie: Gánovce
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Poprad 27-33
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam