Národná prírodná pamiatka Gombasecká jaskyňa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 536
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: 6 424 831 m2
Rok vyhlásenia: 1972
Rok poslednej novelizácie: 2004
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: MK SSR, MŽP SR, KÚŽP v Košiciach
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z. z. - NPP, Návšt. poriadok - Vyhláška KÚŽP Košice č. 3/2004 z 19.3.2004, OP - Vyhláška KÚŽP č. 4/2011 z 18.2.2011
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Erózna fluviokrasová jaskyňa vyerodovaná Čiernym potokom. Má bohatú sintrovú výzdobu. Z 1525 m dĺžky je pre verejnost sprístupnených 300m vrátane speleoterapeutickej liečebne horných dýchacích ciest.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Rožňava
Obec: Slavec, Plešivec, Silická Brezová, Silica
Katastrálne územie: Vidová, Slavec, Plešivec, Silická Brezová, Silica
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Slovenský kras
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 37-32
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam