Národná prírodná pamiatka Herliansky gejzír

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 542
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: 19 125 m2
Rok vyhlásenia: 1987
Rok poslednej novelizácie: 1996
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor Košice - vidiek
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV Košice - vidiek, schválené uznesením plenárneho zasadnutia ONV č. 11 zo dňa 15.9.1987 NPP - Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z. z.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - regionálna správa Prešov
Predmet ochrany: NPP je vyhlásená na ochranu hydrologického objektu - vrtu s jedinečným mechanizmom pseudogejzírových erupcií. Je to prírodný mechanizmus uvedený do činnosti technickým zásahom človeka. Dokumentuje prír.pomery územia i jeho geologickú stavbu.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Košice - okolie
Obec: Herľany
Katastrálne územie: Herľany
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Sečovce 38-13
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam