Prírodná pamiatka Hrabkovské zlepence

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 550
Výmera chráneného územia: 8 719 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1989
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Prešove
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV v Prešove a uzn. plen. zasad. č. 51 zo dňa 12.7.1989, 4. stupeň o. - Vyhláška KÚŽP v Prešove č. 5/2004 zo 14.5.2004 - účinnosť od 15.5.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - regionálna správa Prešov
Predmet ochrany: V CHÚ vystupujú skalné útvary ako krajinársky pôsobivá dominanta. Odkrytý geologický profil má vysokú náučnú hodnotu pre poznanie stavby podložia Širockej brázdy.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Hrabkov
Katastrálne územie: Hrabkov
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 37-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam