Prírodná rezervácia Iľovnica

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 563
Výmera chráneného územia: 84 500 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1980
Rok poslednej novelizácie: 2004
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR, KÚŽP v Prešove
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: pôvodne Úprava MK SSR č. 3491/80-32 z 31.5.1980 - ú. od 1.6.1980, Vyhláška KÚŽP v Prešove č. 4/2004 zo 16.4.2004 - účinnosť od 1.5.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Východné Karpaty
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia PR je zabezpečenie ochrany reliktného rastlinného druhu valdštejnky kuklíkovitej (Waldsteinia geoides), patriaceho medzi najvzácnejšie rastlinné druhy východného Slovenska na flyšovom podloží.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: zriaďovateľom ustanovená neplatnosť OP podľa § 17 - ods. 9 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Humenné, Snina
Obec: Adidovce, Snina
Katastrálne územie: Adidovce, Snina
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Papín 28-43, Snina 38-21
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam