Národná prírodná pamiatka Aksamitka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 566
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1979
Rok poslednej novelizácie: 1996
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo ŽP SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: pôvodne Úprava Min.kultúry SSR č. 9167/1979-OP z 30.11.1979 - zrušená NPP - Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 293/1996 Z. z. z 30.9.1996
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Cieľom ochrany je zachovať najpôvodnejší stav, v minulosti bol pre ľahkú prístupnosť značne narušený. Jaskyňa má významné geomorf., archeolog. a kvartérnogeol. hodnoty. Je vytvorená vo vápencoch Haligovských skál na V svahu Tupého vrchu v n. výške 750 m.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Stará Ľubovňa
Obec: Haligovce
Katastrálne územie: Haligovce
Príslušnosť k VCHÚ: Pieninský národný park
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 27-13, 27-14 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Jaskyňa Aksamitka
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam