Národná prírodná pamiatka Domica

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 568
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: 6 166 892 m2
Rok vyhlásenia: 1972
Rok poslednej novelizácie: 2005
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: MK SSR, MŽP SR, KÚŽP Košice
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z.z., Návšt.por. - vyh. KÚŽP Košice č. 5/2004 z 19.3.2004 a 23/2010 z 2.3.2010, OP - vyhláška KÚŽP Košice č. 10/2005 z 5.9.2005
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Ochrana prírodných a kultúrnych hodnôt fluviogenetickej jaskyne s vynikajúcimi podzem.krásami (bohatá sintr.výplň), s podzem. tokom Styx a s nálezmi neolitického osídlenia. Jedna z najkrajších jaskýň Európy. Vytvára systém s jaskyňou Baradla v Maďarsku.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Rožňava
Obec: Dlhá Ves, Kečovo
Katastrálne územie: Dlhá Ves, Kečovo
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Slovenský kras
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 37-34 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Jaskyňa Domica
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam