Prírodná pamiatka Jazerec

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 574
Výmera chráneného územia: 3 100 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1990
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Spišskej Novej Vsi
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nar. ONV v Sp. N. Vsi schválené uznesením plen. zasadnutia č. 83 z 15.3.1990, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Prešove č. 1/2006 z 26.1.2006 - ú. od 1.3.2006
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Slovenský raj
Predmet ochrany: PP je vyhlásená na ochranu lesného rašeliniska na južnom okraji Levočských vrchov. Je to nenarušený biotop. Dôležitá liaheň obojživelníkov, plocha potrebná pre zachovanie ekolog. stability územia. PP je výnimočná i z geomorf. a geol. hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Levoča
Obec: Spišský Hrhov
Katastrálne územie: Spišský Hrhov
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Spišská Nová Ves 37-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam