Prírodná rezervácia Jezerské jazero

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 577
Výmera chráneného územia: 21 800 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1967
Rok poslednej novelizácie: 1997
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Slovenská národná rada, vláda Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/1997 zo 14.1.1997 o Pieninskom NP - účinnosť od 1.3.1997
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - PIENAP
Predmet ochrany: Jazero zosuvného pôvodu v súvislom komplexe smrekových lesov pod hrebeňom Spišskej Magury. Geomorfologicky veľmi významné územie s výskytom niektorých vzácnych druhov rašeliníkov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Kežmarok
Obec: Jezersko
Katastrálne územie: Jezersko
Príslušnosť k VCHÚ: OP Pieninský národný park
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 27-32
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam