Národná prírodná rezervácia Jovsianska hrabina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 579
Výmera chráneného územia: 2 575 800 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1953
Rok poslednej novelizácie: 1986
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 461/1986-32 z 31.1.1986
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Vihorlat
Predmet ochrany: NPR je vyhlásená na ochranu prirodzených lesných spoločenstiev s výskytom chránených druhov rastlín, najmä bledule jarnej (Leucojum vernum L). Je to dubovo-hrabový les na južných svahoch Vihorlatu. NPR je zriadená na vedecké a osvetovo-výchovné účely.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Michalovce
Obec: Jovsa
Katastrálne územie: Jovsa
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Vihorlat
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Snina 38-21, Sobrance 38-23 ŠMO 1:5000: aj Sobrance 9-4, 9-5
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam