Národná prírodná rezervácia Kašvár

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 582
Výmera chráneného územia: 1 164 264 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1953
Rok poslednej novelizácie: 1993
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 83/1993 Z. z. z 23.3.1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Latorica
Predmet ochrany: Ochrana územia na mezozoickom podklade vo východnej časti Zemplínskych vrchov. Vhodné prostredie pre vápnomilnú, xerotermnú vegetáciu a príslušné spoločenstvá fauny. Miestami výskyt krasových javov. Množstvo vzácnych a chránených taxónov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Obec: Ladmovce
Katastrálne územie: Ladmovce
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Latorica
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Kráľovský Chlmec 38-34
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam