Národná prírodná rezervácia Kokošovská dubina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 586
Výmera chráneného územia: 200 000 m2
Výmera ochranného pásma: 236 300 m2
Rok vyhlásenia: 1965
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Slovenská národná rada
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre školstvo a kultúru č. 26 z 28.6.1965, úprava č. 7282/65-osv./14 z 15.7.1965
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - regionálna správa Prešov
Predmet ochrany: Objektom ochrany sú dubové porasty svetoznámeho kokošovského duba (varieta duba zimného), zvláštneho morfologicky i anatomicky, čím javí vzťahy k slavónskemu dubu. Vedeckovýskumný lesnícky objekt, účelom ochrany je aj zber semien spomenutej variety duba.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Kokošovce
Katastrálne územie: Kokošovce
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 38-11
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam