Národná prírodná rezervácia Komárnická jedlina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 587
Výmera chráneného územia: 747 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 59/1984-32 z 30.4.1984
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Východné Karpaty
Predmet ochrany: Vzácny zachovalý relikt prirodz. prales. jedľo-bučín V. Karpát s veľmi výraznou hrúbkovou a vek.diferenciáciou. Uznané výberové stromy a porasty na zber semien, najstaršie stromy majú 300 r. Trvalé lesnícke výskumné a edukač. plochy. Európska zvláštnosť.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Svidník
Obec: Príkra, Nižný Komárnik
Katastrálne územie: Príkra, Nižný Komárnik
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Východné Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Nižný Komárnik 28-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam