Národná prírodná pamiatka Krásnohorská jaskyňa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 590
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: 1 956 266 m2
Rok vyhlásenia: 1972
Rok poslednej novelizácie: 2007
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR, Ministerstvo ŽP SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: NPP - Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z. z. z 30.9.1996, Návšt. poriadok - vyhláška KÚŽP Košice č. 6/2005 zo 14.9.2005 - účinnosť od 1.10.2005
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Ochrana 1100 m dlhej výverovej fluviokras. jaskyne s aktívnym vodným tokom a vchodom vo výške 305 m n. m. Nachádza sa vo vyvieračke Buzgó, na poruche, kt. oddeľuje vápence a dolomity. Má funkčné vzťahy k povrch. kras. javom v S časti Silickej planiny. V ochrannom pásme národnej prírodnej pamiatky sú predmetom ochrany citlivé jaskynné geosystémy.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Rožňava
Obec: Krásnohorská Dlhá Lúka
Katastrálne územie: Krásnohorská Dlhá Lúka
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Slovenský kras
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 37-32
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam